Τα πάντα για τα αυθαίρετα

Διαδικασία υπαγωγής στο Ν.4178/13

Εξουσιοδοτημένος Μηχανικός εισάγει στο πληροφο−
ριακό σύστημα του παρόντος όλα τα στοιχεία και δι−
καιολογητικά που αφορούν την αυθαίρετη κατασκευή
ή την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, συμπληρώνοντας τα
φύλλα καταγραφής κατά το Παράρτημα A του παρό−
ντος νόμου και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των επομένων
άρθρων. Η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νό−
μου συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία
φυλάσσει ο ιδιοκτήτης μετά την εισαγωγή τους στο
πληροφοριακό σύστημα:
1. Αίτηση.
Σε κάθε οικόπεδο ή γήπεδο η διαδικασία υπαγωγής
αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης
2720 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
στις διατάξεις του παρόντος μπορεί, κατ’ επιλογή του
ιδιοκτήτη, να γίνεται είτε με μία αίτηση υπαγωγής για το
σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων είτε με
περισσότερες αιτήσεις για κάθε μεμονωμένο αυτοτελή
χώρο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, που αποτελεί
αντικείμενο μεταβίβασης.

Την αίτηση υποβάλλει:
α) ο φερόμενος ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο
έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατα−
σταθεί αυθαίρετη χρήση. Στην έννοια του φερόμενου
ιδιοκτήτη περιλαμβάνονται ο ψιλός κύριος, ο επικαρ−
πωτής με τη συναίνεση του ψιλού κυρίου, ο εργολάβος
για τις σε αυτόν περιερχόμενες συνεπεία εργολαβικού
προσυμφώνου ιδιοκτησίες, ο μισθωτής εφόσον έχει το
δικαίωμα έκδοσης οικοδομικής άδειας από τη μισθωτική
σύμβαση και επί νομικών προσώπων ο νόμιμος εκπρό−
σωπος αυτών,
β) ο νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του ιδιο−
κτήτη.
γ) όσοι έχουν λάβει έγκριση εξαγοράς, σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3147/2003,
δ) ο συνιδιοκτήτης:
i) Επί αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαιρέτων αλλα−
γών χρήσης επί κοινοχρήστων χώρων ακινήτου, στο
οποίο έχει συσταθεί οριζόντιος ή κάθετος ιδιοκτησία
μετά από απόφαση της πλειοψηφίας, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στον κανονισμό της οροφοκτησίας, άλλως
με απλή πλειοψηφία.
ii) Επί αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαιρέτων αλλα−
γών χρήσης που έχουν εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε
οριζόντια ή κάθετη συνιδιοκτησία και εντός τμημάτων
αποκλειστικής χρήσης αυτών, χωρίς να απαιτείται η
συναίνεση του ετέρου συνιδιοκτήτη.
iii) Επί αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαιρέτων αλλαγών
χρήσης σε χώρο ακινήτων για τον οποίο έχει συσταθεί
δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης, χωρίς να απαιτείται η
συναίνεση των συνιδιοκτητών.
iv) Ένας εκ των συνιδιοκτητών για τα αυθαίρετα κτί−
σματα που κατέχει, εφόσον συνυποβληθεί μετά των
λοιπών δικαιολογητικών και συμβολαιογραφικό προ−
σύμφωνο συστάσεως διηρημένων ιδιοκτησιών, εκ του
οποίου να προκύπτει ότι το αυτοτελές ή τα αυτοτελή
οικοδομήματα με την κατάρτιση της οριστικής συστά−
σεως διηρημένων ιδιοκτησιών θα περιέλθουν εις την
κυριότητά του.
ε) Ο νομέας και κάτοχος του αυθαιρέτου κτίσματος
επί γηπέδου ή οικοπέδου χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας,
μόνο εφόσον υποβληθεί νόμιμο προσύμφωνο από το
οποίο θα προκύπτει ότι ο ιδιοκτήτης του γηπέδου υπό−
σχεται να του μεταβιβάσει το τμήμα εδάφους που έχει
καταλάβει και επί του οποίου έχει ανεγείρει αυθαίρετο
κτίσμα, μετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου ειδι−
κού προστίμου. Το ως άνω προσύμφωνο συνοδεύεται
από τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο αποτυπώνεται
η αυθαίρετη κατασκευή με το τμήμα εδάφους που έχει
καταληφθεί, το ποσοστό του τμήματος που αναλογεί
στο συγκεκριμένο γήπεδο / οικόπεδο και περιλαμβάνει
απόσπασμα χάρτη γης με τον προσδιορισμό του τμή−
ματος που έχει καταληφθεί, καθώς και του συνολικού
γηπέδου / οικοπέδου.
2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του αι−
τούντος, θεωρημένη για τη γνησιότητα της υπογραφής,
στην οποία περιλαμβάνονται:
i) τα ατομικά του στοιχεία,
ii) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.),
iii) η δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολο−
γίας του,
iv) ο αριθμός και το έτος της οικοδομικής άδειας
όπου υπάρχει,
v) το εμβαδόν και η χρήση της αυθαίρετης κατα−
σκευής,
vi)η ημερομηνία ολοκλήρωσης της αυθαίρετης κα−
τασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης σε
αυτό κατά το άρθρο 8,
vii) εάν πρόκειται για κύρια και μοναδική κατοικία και
viii) δήλωση ότι η αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη
χρήση δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις του
άρθρου 2 του παρόντος.
3. Την τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9, στην οποία
αναφέρεται το ακίνητο, όπου βρίσκεται η αυθαίρετη
κατασκευή ή χρήση ανεξαρτήτως αν έχουν δηλωθεί
επί αυτού οι αυθαίρετες κατασκευές.
4. Τεχνική έκθεση εξουσιοδοτημένου αρμόδιου μηχα−
νικού με την περιγραφή της αυθαίρετης κατασκευής ή
της αυθαίρετης χρήσης μόνον ως προς το εμβαδόν και
τη χρήση του αυθαιρέτου, αν πρόκειται για πρόχειρη
κατασκευή της παρ. 75 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012
(Α΄ 79). Στην τεχνική έκθεση περιγράφονται οι λόγοι
αδυναμίας αποτύπωσης του συνόλου του ακινήτου κατά
την παρ. 6βi του παρόντος.
5. Φωτογραφίες της αυθαίρετης κατασκευής ή της
αυθαίρετης αλλαγής χρήσης.
6. Σχέδια ως εξής:
α. Σε περίπτωση ύπαρξης οικοδομικής άδειας τα εξής
αντίγραφα:
i) Του στελέχους της οικοδομικής άδειας, καθώς και
απόσπασμα ρυμοτομικού για τις περιοχές όπου υφίστα−
νται εγκεκριμένα σχέδια.
ii) Του τοπογραφικού διαγράμματος.
iii) Του διαγράμματος κάλυψης, όπου σημειώνεται η
θέση και το περίγραμμα της αυθαίρετης κατασκευής
ή της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης και τα πολεοδομικά
μεγέθη υπέρβασης, όπως επηρεάζουν τους σχετικούς
υπολογισμούς.
iv) Της κάτοψης του ορόφου, όπου σημειώνεται η αυ−
θαίρετη κατασκευή για την οποία ζητείται η υπαγωγή
στις ρυθμίσεις του παρόντος.
Θεωρείται ως κάτοψη για την εφαρμογή της παρού−
σας διάταξης, το σχέδιο κάτοψης, το οποίο προσαρ−
τήθηκε στην πράξη σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών
στις περιπτώσεις αυτοτελών οριζοντίων ή καθέτων
ιδιοκτησιών, των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε
προ της εφαρμογής του από 8.9.1983 προεδρικού δια−
τάγματος (Δ΄ 394).
v) Τομή της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου στον
οποίο έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση.
β. Στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε
οικοδομική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατόν να ανευρεθεί
επισυνάπτονται:
i) Τοπογραφικό διάγραμμα κατά την παρ. 1γ του άρ−
θρου 3 στο οποίο αποτυπώνονται τα μεγέθη της αυ−
θαίρετης κατασκευής.
ii) Κάτοψη της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου
όπου έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης.
iii) Τομή της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου
όπου έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης

7. Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα
οποία αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κα−
τασκευής και ο χρόνος εγκατάστασης της χρήσης.

Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού για τον ηλε−
κτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και
των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αν
υπάρχουν για κάθε μεμονωμένη αυθαίρετη κατασκευή,
εξαιρουμένων των κατοικιών, καθώς και για αυθαίρετη
κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή
εγκατασταθεί σε κτίρια που δεν έχουν χρήση κατοικί−
ας. Η ως άνω τεχνική έκθεση δύναται να υποβάλλεται
εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από την ημερομηνία
υπαγωγής και σε κάθε περίπτωση πριν τη συμπλήρωση
της ταυτότητας του κτιρίου.
10. Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου το οποίο
αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού, με την
επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του παρόντος στις οποίες
θεσπίζεται ειδικό παράβολο.

Αναζήτηση

Site Map